Policies

ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಹಿತೆ

Download

 • ಪರಿಚಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (RBI) ನ ಸುತ್ತೋಲೆ DNBS (PD) CC ನಂ .80 / 03.10.042 / 2005- 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006 ರ 06, ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ (NBFC) ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ “ವಿಸೇಜ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್” (“ಕಂಪನಿ”) ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

 • ಮಾರ್ಚ್ 26, 2012 ರ ಆರ್‌ಬಿಐ ವೈಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNBS.CC. PD. ನಂ .266 / 03.10.01 / 2010-11 NBFCಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳ ಸಂಹಿತೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 • ಈ ಕೆಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ RBI ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ NBFCಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳ ಸಂಹಿತೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 • ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯ ವಹಾರವು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರ ಕ ಅವಶ್ಯ ಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ದಕ್ಷತೆ, ಗ್ರಾ ಹಕರ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತ ತತ್ವ ಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

 • ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಾಲಗಾರನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತರ NBFCಗಳು ನೀಡುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಯು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

  ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸ್ವೀಕೃತಿ ನೀಡುವ ವ್ಯ ವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನವೂ ಸೇರಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ, ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ಬಡ್ಡಿ ಯನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಸ್ಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಫೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

 • ವಿತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಕು. ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

  ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು / ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರವು ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

  ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಾಲಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿ ಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ದಾರರಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿ ರುವ ಬಾಕಿ ಸಾಲವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಯೂ ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಉಳಿದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯ ರ್ಥವಾಗುವ / ಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಸೆಕ್ಯೂ ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.

  ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲಗಾರನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ (ಹೊಸ ಹಿತಿಯು ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಮೊದಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಹೊರತು ಕಂಪನಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ).

  ಸಾಲ ಖಾತೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಪಿ ಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದ ರೆ – ಯಾವುದೇ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಇರಬೇಕು.

  ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಆಶ್ರ ಯಿಸಬಾರದು – ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಲಗಾರರನ್ನು ಬೆಸ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುವುದು, ಸಾಲ ಮರುಪಡೆಯಲು ಸ್ನಾಯು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಇತ್ಯಾ ದಿ.

 • ವಿವಿಧ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥ ಗಾರರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಮೇಲಿನ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

  ಕಂಪನಿಯು ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುತ್ತದೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು.

 • ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕ ರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಂತರಿಕ ತತ್ವ ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಕಂಪನಿಯು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಧಿಗಳ ಬೆಲೆ, ಅಂಚು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಪ್ರೀ ಮಿಯಂ ಇತ್ಯಾ ದಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

  ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕತೆಯ ಶ್ರೇ ಣಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಾಲಗಾರ ಅಥವಾ ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನ ಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

  ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳ ಶ್ರೇಣೀಕರಣದ ವಿಧಾನವು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟೇನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ವಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪತ್ರಿ ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ವೆಬ್ ‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟವಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಕಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು.

  ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ದರಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಸಾಲಗಾರನು ಖಾತೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ನಿಖರ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ.

 • ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲಗಾರನೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ / ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಮರು-ಸ್ವಾ ಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.

  ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಲು, ಒಪ್ಪಂದ / ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಸಹ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು

  • – ಸ್ವಾ ಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವ ಮೊದಲು ಸೂಚನ ಅವಧಿ;
  • – ಸೂಚನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು;
  • – ಭದ್ರ ತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾ ಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವ ವಿಧಾನ;
  • – ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟ/ಹರಾಜಿನ ಮೊದಲು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ನೀಡಲು ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆ;
  • – ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ
  • – ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟ/ಹರಾಜಿನ ವಿಧಾನ.

  ಅಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ನಕಲನ್ನು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಲಭ್ಯ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದದ ನಕಲನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆವರಣಗಳ ಪ್ರ ತಿಯೊಂದನ್ನೂ ನಕಲು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ / ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರು, ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳು / ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಬಹುದು.

 • ಕಿನಾರಾ ಕ್ಯಾ ಪಿಟಲ್ ದೂರು ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾ ಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು, ಕಿನಾರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಿಂದ ಗ್ರಾ ಹಕರು ದೂರು ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯ ಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು:

  • 1. ಅವರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಕೆ ಭೇಟ್ಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ ವ್ಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.
  • 2. ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಗ್ರಾ ಹಕ ಆರೈಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1800-103-2683 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾ ಹಕ ಆರೈಕೆ ಏಜೆಂಟರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.
  • 3. ಗ್ರಾ ಹಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು help@kinaracapital.com ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ
  • 4. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿ – www.kinaracapital.com/contact-us/
  • 5. ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ಗಳು ಅಥವಾ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ:

  ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ:

  ಗ್ರಾಹಕ ಆರೈಕೆ
  ಕಿನಾರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ | ವಿಸೇಜ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
  ನಂ. 50, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ,
  100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಎಚ್‌ಎಎಲ್ 2 ನೇ ಹಂತ,
  ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560038

  ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾ ಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನಂತರ, ಗ್ರಾಹಕನು ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗ್ರಾ ಹಕನ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅವನು / ಅವಳು ಕಂಪನಿಯ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಕ್ಸ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಬಹುದು.

  Customer Grievance Escalation Matrix
  Level Name of the Officer Contact Details Designation
  Level 1 Udaiya Deepak Phone No: 6364464958
  Email: managercustomercare@kinaracapital.com
  Manager – Customer Care
  Level 2 Riji K Phone No: 6364464953
  Email: headcustomercare@kinaracapital.com
  Head – Customer Care
  Level 3 Mohan K. Pattabhiraman Phone No: 6364464957
  Email: nodalofficer@kinaracapital.com
  Head IQA, Principal Nodal Officer
  Level 4 Thirunavukkarasu R Phone No: 6364464955
  Email: chiefnodalofficer@kinaracapital.com
  Chief Operating Officer & Director of the Board

  Level 5:

  4ನೇ ಹಂತದ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗದಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು NBFC ಒಂಬುಡ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿವರಗಳು:

  Sl No Center Address of the Office of NBFC Ombudsman Area of Operation
  1 Chennai C/o Reserve Bank of India Fort Glacis, Chennai – 600 001
  STD Code: 044
  Telephone No : 25395964
  Fax No : 25395488
  Email: ms.nbfcochennai@rbi.org.in
  Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Union Territory of Lakshadweep and Union Territory of Puducherry
  2 Mumbai C/o Reserve Bank of India RBI Byculla Office Building Opp. Mumbai Central Railway Station Byculla, Mumbai-400008
  STD Code: 022
  Telephone No :23001280
  Fax No : 23022024
  Email: ms.nbfcomumbai@rbi.org.in
  Maharashtra, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Union Territories of Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu